ಕರ್ನಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್

AIoT LCM

DGUS ಮೋಡ್-COB ರಚನೆ

DGUS ಮೋಡ್-COF ರಚನೆ

TA ಮೋಡ್-COB ರಚನೆ

TA ಮೋಡ್-COF ರಚನೆ

ಮಾಡ್ಬಸ್

FDV200 ಬಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ